مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند سبز 127 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند سبز 127 صفحه

کلمات کلیدی :

مبانی نظری ارزش ویژه برند سبز
پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند سبز
پیشینه داخلی ارزش ویژه برند سبز
پیشینه خارجی ارزش ویژه برند سبز
پیشینه پژوهش ارزش ویژه برند سبز
پیشینه نظری ارزش ویژه برند سبز
ادبیات نظری ارزش ویژه برند سبز
چارچوب نظری ارزش ویژه برند سبز

رفتن به سایت اصلی

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند سبز می باشد. در بخش اول مبانی نظری ارزش ویژه برند سبز تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند سبز در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

امروزه سازگاری با محیط زیست برای ایجاد اهداف گسترده برای ذینفعان مختلف در اجتماع در اولویت قرار دارد و بصورت جدی با سلامت انسان در ارتباط است (Khandoker and Mahbubul, 2011). نگرانی در حال رشدی در مورد مباحث مرتبط با محیط زیست در سطح جهانی وجود دارد. آگاهی مصرف­کنندگان افزایش یافته است و آنان متوجه شده­اند که خریدشان می­تواند باعث آسیب جدی به تعادل محیط زیست در زمین شود (Rahbar, 2008). بنابراین اکثر شرکت­­ها مایل به پذیرش حفاظت زیست­محیطی به عنوان مسئولیت اجتماعی خودشان هستند (Chen, 2011). مسئولیت اجتماعی در تولید محصولات و خدمات سازگار با محیط زیست برای شرکت­هایی اهمیت پیدا می­کند که به دنبال مزیت رقابتی در دنیای کسب و کار هستند (Wahid, Rahbar and Shyan, 2011). همچنین اخیراً توجه زیست­محیطی با در نظر گرفتن گرم شدن جهانی به سرعت به عنوان یک مفهوم کلی نشان داده می­­شود، بنابراین شرکت­­های دوراندیش به دنبال استفاده کردن از این فرصت سبز هستند (Lee, Chang and Chen, 2013).

 

 

 

در این زمینه، بازاریابی سبز توجه مشتری را نسبت به بعضی از صنایع همانند اطلاعات و الکترونیک مبذول می­دارد (Chen, 2008). با این وجود همه شرکت­­ها دارای توانایی­­های کافی جهت انجام فعالیت­­های بازاریابی سبز نمی­باشند. برای شرکت­­ها، بازاریابی سبز باید تمام جنبه­­های عناصر و مفاهیم بازاریابی معمول را دربر بگیرد (Chang and Chen, 2013).­ شرکت­­ها باید به دنبال به کارگیری فعالیت­های بازاریابی سبز جهت رسیدن به تمایز برندی برتر و به دست آوردن مزیت رقابتی و همچنین گسترش کیفیت درک شده زیست­محیطی و آگاهی برندی در بازار باشند. هر چقدر که محصولات سبز مشهورتر شوند، شرکت­های بازایابی سبز نیز از شهرت برخوردار خواهند شد.

 

 

 

بازاریابی سبز دربردارنده محصولات و خدمات ارتقایی و توسعه یافته­ای است که ارضاء کننده خواسته­­ها و نیازهای زیست­محیطی مشتریان بدون تأثیر زیان بخش بر محیط است. اگر شرکت­­ها مایل به عرضه کردن محصولات سبز باشند، فعالیت­های بازاریابی سبز برای آنها در تعیین چگونگی مقدار منفعت قابل کسب مهم است. بازاریابی سبز می­تواند تغییر دهنده­ی فعالیت­­های بازاریابی در بازار باشد و با توجه به ایجاد نیازهای مشتری برای محصولات سبز، تمایزی را به وجود آورد (Chen, Chang and Wu, 2012). در نتیجه، مشتریان علاقه­مند به خرید محصولات از شرکتی هستند که از نظر اجتماعی و محیطی مسئولیت­پذیر می­باشند (Chang and Chen, 2012). بدین ترتیب شركت­ها این فرصت را دارند كه عملكرد زیست­محیطی­شان را بهبود بخشند و از تقاضاهای جدید مربوط به بازار سبز منتفع شوند (عباسی، عنایتی و رهبری ، 1391، 36).

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل دوم پایان نامه : چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ارزش ویژه برند سبز

مقدمه 17
2-1- تاریخچه بازاریابی سبز و ایجاد برند سبز. 18
2-2- متغیرهای تحقیق.30
2-2-1-ارزش ویژه برند سبز 30
2-2-1-1- اهمیت ارزش ویژه برند سبز34
2-2-2- کیفیت درک شده برند. 35
2-2-1-2- اهمیت کیفیت درک شده برند37
2-2-1-3- رابطه بین کیفیت درک شده برند با تصویر برند سبز38
2-2-1-4- رابطه بین کیفیت درک شده برند با ارزش درک شده برند سبز38
2-2-1-5- رابطه بین کیفیت درک شده برند با اعتبار برند.39
2-2-3- ارزش درک شده برند سبز. 40
2-2-3-1- اهمیت ارزش درک شده برند سبز.41
2-2-3-2- رابطه بین ارزش درک شده برند سبز با ارزش ویژه برند سبز42
2-2-4- اعتبار برند  43
2-2-4-1- اهمیت اعتبار برند45
2-2-4-2- رابطه بین اعتبار برند با ارزش درک شده برند سبز46
2-2-4-3- رابطه بین اعتبار برند با تصویر برند سبز47
2-2-4-4- رابطه بین اعتبار برند با ارزش ویژه برند سبز.47
2-2-5-  تصویر برند سبز. 40
2-2-5-1- اهمیت تصویر برند سبز 50
2-2-5-2- رابطه بین تصویر برند سبز با ارزش ویژه برند سبز. 51
2-3- روش  ها و مدل  های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز 52
2-3-1- روش  های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز 52
2-3-1-1-  ارزش ویژه مبتنی بر مشتری 52
2-3-1-2- ارزش ویژه مبتنی بر شرکت 52
2-3-1-3-  ارزش ویژه از دید مالی. 52
2-3-2- مدل  های اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز 54
2-3-2-1- مدل ارزش ویژه برند دیوید آكر. 54
2-3-2-2- مدل شناخت برند کلر. 56
2-3-2-3- مدل ارزیاب دارایی برند یونگ و روبیكام 58
2-3-2-4- مدل ارزش ویژه برند فلدویك  59
2-3-2-5- مدل ارزش ویژه برند یو و لی. 60
2-3-2-6- مدل ارزش ویژه برند یو و دنثو 61
2-3-2-7- مدل طنین برند کلر. 61
2-3-2-8- مدل زنجیره ارزش برند کلر و لمن. 63
2-3-2-9- مدل ارزش وژه برند مبتنی مشتری نت مایر و همکاران. 65
2-6- پیشینه تحقیق 66
2-6- 1- داخلی. 66
2-6-2- خارجی 67

فهرست منابع 
فهرست منابع فارسی 
فهرست منابع لاتین 

 

 

 

فهرست جداول
(جدول 2-1) تحول علایق زیست  -محیطی.20
(جدول 2-2) تفاوت انواع دیدگاه  های بررسی ارزش ویژه برند 53
(جدول 2-3) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق داخلی.67
(جدول 2-4) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی اوّل68
(جدول 2-5) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی دوّم68
(جدول 2-6) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی سوّم.69
(جدول 2-7) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی چهارم70
(جدول 2-8) متغیرهای مورد استفاده در پیشینه تحقیق خارجی پنجم71

فهرست اشکال
(شکل 2-1): روش  های ارزیابی ارزش ویژه برند53
(شکل 2-2) مدل ارزش ویژه برند آکر 55
(شکل 2-3) نمودار شناخت برند کلر.56
(شکل 2-4) مدل ارزیاب دارایی برند یونگ و روبیكام.59
(شکل 2-5) مدل ارزش ویژه برند فلدویك. 60
(شکل 2-6) مدل ارزش ویژه برند یو و لی. 60
(شکل 2-7) مدل ارزش ویژه برند یو و دنثو. 61
(شکل 2-8) مدل طنین برند کلر 62
(شکل 2-9) مدل زنجیره ارزش برند کلر و لمن 63
(شکل 2-10) مدل ارزش وژه برند مبتنی مشتری نت مایر و همکاران65

ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه بر اساس الگوی تعالی EFQM

ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه بر اساس الگوی تعالی EFQM ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه شاخص های ارزیابی عملکرد بیمه ارزیابی عملکرد بیمه ایران و پاسارگاد معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت بیمه مروری بر روش های ارزیابی عملکرد…

پاورپوینت مراحل تحلیل محتوا

پاورپوینت مراحل تحلیل محتوا پاورپوینت روش تحلیل محتوای کیفی pdf پاورپوینت نمونه ای از تحلیل محتوای کیفی پاورپوینت پاورپوینت تحلیل محتوای کیفی پاورپوینت کدگذاری در تحلیل محتوای کیفی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مراحل…

عوامل استرس شغلی در محیط کار و بررسی مدل های آن و راهکارهای پیشگیری

عوامل استرس شغلی در محیط کار و بررسی مدل های آن و راهکارهای پیشگیری کلمات کلیدی : تعریف نظری استرس شغلی تعریف عملیاتی استرس شغلی تعاریف و مفاهیم استرس شغلی انواع مدل های استرس عوامل…

پاورپوینت بازاریابی خدمات با تأکید بر خدمات بانکی

پاورپوینت بازاریابی خدمات با تأکید بر خدمات بانکی کلمات کلیدی : پاورپوینت بازاریابی خدمات با تأکید بر خدمات بانکی تحقیق بازاریابی خدمات با تأکید بر خدمات بانکی بازاریابی خدمات بانکی تعریف بازاریابی تعریف خدمت و…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های طلاق عاطفی 94 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های طلاق عاطفی 94 صفحه فصل دوم پایان نامه نظریه های طلاق عاطفی مبانی نظری نظریه های طلاق عاطفی پیشینه تحقیق نظریه های طلاق عاطفی پیشینه پژوهش نظریه های…

جزوه درس فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشورهای غیر مسلمان

جزوه درس فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشورهای غیر مسلمان جزوه درس فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشورهای غیر مسلمان منتخبی از مقالات ترجمه شده کتاب اقلیتهای مسلمان در جهان (کرمانی) رفتن به سایت اصلی…

دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی

دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی دادرسی منصفانه رسیدگی داوری داوری تجاری بین المللی دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی تحقق دادرسی منصفانه در رسیدگی داوری دانلود مقاله داوری تجاری بین المللی مقاله…

پیشینه پژوهش و مبانی نظری در مورد سبک های شناختی

پیشینه پژوهش و مبانی نظری در مورد سبک های شناختی فصل دوم پایان نامه سبک های شناختی مبانی نظری سبک های شناختی پیشینه تحقیق سبک های شناختی پیشینه داخلی سبک های شناختی پیشینه خارجی سبک…

دانلود پاورپوینت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات برمبنای ITIL

دانلود پاورپوینت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات برمبنای ITIL دانلود پاورپوینت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات پاورپوینت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات برمبنای ITIL پاورپوینت آماده خدمات فناوری اطلاعات رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مدیریت خدمات فناوری…

پاورپوینت بخش بستری بیمارستان

پاورپوینت بخش بستری بیمارستان پاورپوینت بیمارستان پاورپوینت تحلیل بیمارستان پاورپوینت آموزش خدمات بیمارستان پاورپوینت طراحی بیمارستان پاورپوینت معرفی بیمارستان پاورپوینت معماری بیمارستان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بخش ستری بیمارستان در قالب 57 اسلاید و با…